สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.สกลนคร เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายฐิตินันท์ นันทะศรี โรงเรียนบ้านโนนอุดม สพป.สกลนคร เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นายวีระศักดิ์ สุวรรณไตร โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สพป.สกลนคร เขต 3
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางวราภรณ์ อรรถสาร โรงเรียนบ้านห้วยแสง สพป.สกลนคร เขต 3