สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.เลย เขต 3

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาวโสรยา ผิลาออน โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3
2 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ เข้าร่วมประกวด นางเอื้อมพร ยศปัญญา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3
3 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายกรกช มูลอามาตย์ โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป.เลย เขต 3
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายสุระ ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยทอง สพป.เลย เขต 3
5 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวนวพร กะกุคำ โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางสาวจันทร์แรม พรมทา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เข้าร่วมประกวด นางสาวเพชรไพลิน วิโรจน์รัญจวน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3