สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.ขอนแก่น เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายเจนณรงค์ วิธีดี โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) สพป.ขอนแก่น เขต 1
3 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
4 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายนิรุจน์ นครศรี โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
5 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายสมพงษ์ บุญนาม โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
6 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางพัชรา สนธิมุล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1
7 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นางบุปผา คำงาม โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1
8 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางสาววรัญญา นนทะแสน โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1
9 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางอรทัย ใจศิริ โรงเรียนบ้านม่วง สพป.ขอนแก่น เขต 1
10 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ เหรียญเงิน นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า โรงเรียนบ้านบะยาว สพป.ขอนแก่น เขต 1
11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นายชนะศักดิ์ แสงศรีเรือง โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง นางทัศนภรณ์ แสงศรีเรือง โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1
13 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
14 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นายเวหา เลพล โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1
15 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1
16 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1