สรุปผลการประกวดของเขตพื้นที่
สพป.มหาสารคาม เขต 1

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ รายการ รางวัล ผู้เข้าประกวด สำนักงาน / โรงเรียน
1 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป.มหาสารคาม เขต 1
2 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ เหรียญทอง นายสุพักษ์ สมสา โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป.มหาสารคาม เขต 1
3 รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง นางธนัตถ์พร โคจรานนท์ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1
4 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ เหรียญเงิน นางกรองนิรันดร์ เสนาเลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป.มหาสารคาม เขต 1
5 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป.มหาสารคาม เขต 1
6 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เหรียญเงิน นางสาวรัชฏาภรณ์ คำมี สพป.มหาสารคาม เขต 1