รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ 077
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางขวัญพัฒน์ รตนอารีย์พร โรงเรียนบ้านโซง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
2 นางปาริชาต เชิดชู โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
3 นางสุธารี แสงกล้า โรงเรียนบ้านดงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
4 นางสาวปภาดา สมประสงค์ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)
5 นางเบญจวรรณ สรวลสันต์ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................