รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 043
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นายสิทธิพล ใจเย็น โรงเรียนบ้านห้วยหนองจันทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
2 นางชุรีพร ทองเทพ โรงเรียนบ้านชะโนต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
3 นางมลิวรรณ ใชญัน โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 2
4 นางสาวรุ่งนภา แก้ววัน โรงเรียนบ้านโพนครก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
5 นายโกศล เดชโนนสังข์ โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................