รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ 041
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาวแจ่มใส กรมรินทร์ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
2 นางสิริภา กาละพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
3 นางสาวภิญญ์ธนัท ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
4 นางอมรรัตน์ ชื่นจิต โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
5 นางพิศมัย ศรีวรมย์ โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
6 นางสุนิดา เกษกัน โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
7 นางบุปผา ประดิษฐ์ค่าย โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................