รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 025
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นางกัลยา สุบรรณาจ โรงเรียนบ้านสวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
2 นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ โรงเรียนบ้านดอนเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
3 นางเกษณี บำรุงบ้านทุ่ม โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
4 นางรัตติยา สมทิพย์ โรงเรียนบ้านโชกใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 1
5 นายประยูรศักดิ์ ศิริกังวาฬ โรงเรียนบ้านแสนสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
6 นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 5
7 นายฐิตินันท์ นันทะศรี โรงเรียนบ้านโนนอุดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 3
8 นางลัชรี เดชโยธิน โรงเรียนบ้านคำครึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................