รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ 024
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวสุรางค์รัตน์ ตรีเหรา โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
2 นายสันติ สีน้อยขาว โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
3 นายสุธรรม สุบรรณาจ โรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
4 นายอภิชาต อรรคอำนวย โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1
5 นายธวัชพงษ์ รู้บุญ โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
6 นางระหงค์ นันตโลหิต โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
7 นายเจนณรงค์ วิธีดี โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
8 นางสมควร จงเจือกลาง โรงเรียนปราสาทหินนางรำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
9 นายพึ่งพบ เนื่องขันตรี โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
10 นางรุ้งเพชร หัตถมาศ โรงเรียนหนองเม็กวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
11 นางณัฐชยา พรหมสิงห์ โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
12 นายสุพักษ์ สมสา โรงเรียนบ้านโคกกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................