รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 223
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาววชิรา บุญเกื้อ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
2 นางภัทรวรินทร์ สีโพธิ์ โรงเรียนบ้านโนนเมือง (เยี่ยมประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
3 นางสาวนิตยา เทพาขันธ์ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 2
4 นายณัฐวุฒิ พรหมทรา โรงเรียนบ้านนาโก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 2
5 นางสาวสุรัตน์ พิรุณย์ โรงเรียนโพนทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
6 นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น)
7 นางฐิรัญญ์รัตน์ บุตรงาม โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (สุรินทร์)
8 นางสาวชุติมา สอนเสนา โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (มหาสารคาม)
9 นายประภาษ สมยาภักดี โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)
10 นางขวัญฤทัย ทวีเสริญมีเหง้า โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (นครราชสีมา)
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................