รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 191
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นายสันติ คงวัฒนะ โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1
2 นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
3 นายวัฒนะ แถมวัฒนะ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
4 นายไพฑูรย์ การเพียร โรงเรียนบ้านตลาดไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
5 นายไชยวัฒน์ ไกรราช โรงเรียนบ้านเมืองปัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2
6 ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2
7 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อำนาจเจริญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................