รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 109
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด เกียรติบัตร
1 นายภราดร เสนารัตน์ โรงเรียนบ้านดงหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3
2 นายปรีชา สุขศรี โรงเรียนบ้านนามึน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
3 นางสุนันท์ หลวงศรี โรงเรียนบ้านห้วยยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
4 นายวรรษา ชิตรัตถา โรงเรียนบ้านสารภี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
5 นางสาวกิ่งดาว หวังร่วมกลาง โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 ไม่เข้าร่วมประกวด
6 นางบุษบา ช่วยแสง โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 1
7 นางพัชญ์ภศุ ศรสำแดง โรงเรียนบ้านสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
8 นางราตรี เคลือบหมื่นไว โรงเรียนดอนน้ำใสวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
9 นายทรงศิลป์ ธรรมวิภารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
10 นางอัจชราวดี กสิบุตร โรงเรียนบ้านกุรุคุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
11 นางปรียานันท์ เหินไธสง โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
12 นายเริงฤทธิ์ เยื่อใย โรงเรียนบ้านคุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 1
13 นายนฤชิต บุญจิตร โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
14 นางภาวนี อิศรา โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................