รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวพรทิพย์ พุจารย์ โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3
2 นายโชคชัย จันทะโสตถิ์ โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3
3 นางรตนพร หลวงเมืือง โรงเรียนบ้านบุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1
4 นายประจักษ์ สระแก้ว โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3
5 นายนิยม บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1
6 นางสาววาชินี บุญญพาพงศ์ โรงเรียนบ้านปรางค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
7 นายมงคล สุทธิสน โรงเรียนบ้านปุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4
8 นายไพทูล บุญมั่ง โรงเรียนบ้านห้วยหลาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2
9 นายอภิวัฒน์ แถวพันธ์ โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1
10 นางอังคนา คำสิงห์นอก โรงเรียนบุ่งสะอาดวัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 5
11 นางสาววิไลพร ศรีจันทร์หล้า โรงเรียนบ้านบะยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1
12 นายเสกสรร วรรณสุข โรงเรียนโนนภิบาลโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7
13 นายลิขิต ศรีวรมย์ โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1
14 นายอภิชาติ ดีกุดตุ้ม โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2
15 นางแสงไทย ดวงปากดี โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2
16 นายพิทักษ์ ทวีแสง โรงเรียนสามัคคีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 2
17 นางสาวดวงใจ ถวิลไพร โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4
18 นายอภิรัตน์ นาดี โรงเรียนบ้านกระพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 6
19 นายฌานธร บุญทัน โรงเรียนบ้านโนนมะกอกงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 3
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................