เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษา
2 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ที่ปรึกษา
3 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ ที่ปรึกษา
4 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ ที่ปรึกษา
5 นายชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ที่ปรึกษา
6 นายวสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ที่ปรึกษา
7 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ที่ปรึกษา
8 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายวิเศษ พลอาจทัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายศิริกุล นามศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายเสด็จ ทะยะราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายบุญเรียน จันทรเสนา นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสุมัทนา แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสมคิด เมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบริหารสินทรัพย์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางสาววิจิตร มูลแวง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางเจษฏาภรณ์ วงษ์ทรงยศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางภัทรนันฐ์ ไหลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางจิดาภา บุญโนนแต้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางธัญญธร มั่นคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายอุดม จันทร์โสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
26 นายณรงค์ศักดิ์ ตะติปัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
27 นายสุพจน์ กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
28 นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
29 นางมณีวรรณ นามโสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
30 นางบุษรา อ่อนคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
31 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
32 นางพรทิพา เรืองแหล่ ครู โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
33 นายวิระธรรม มาตย์ภูธร นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
34 นางอรอนงค์ ศรีชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
35 ด.ต.โอภาส โคตา นิติกรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
36 นางภาวนา ชูตระกูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
37 นางอุดมลักษณ์ สุริยะสกุลพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
38 นางสาววชิรา ชื่นใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
39 นายวีระชาติ โสภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
40 นางนฤมล แหวะสอน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
41 นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
42 นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม พนักงานธุรการ ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
43 นางสาวสมฤดี บุญเฉลียว ครู โรงเรียนบ้านเต่านอ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
44 นางสาวมิรันตี มหาโยธา ธุรการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
45 นายสนิท พลค้อ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโคกกว้าง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
46 นายบุญเรียน จันทรเสนา นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
47 นางจิดาภา บุญโนนแต้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
48 นางธัญญธร มั่นคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
49 นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
50 นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง
51 นายวิรุณพงศ์ สมชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สพป. ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
52 นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
53 นายกิติพงษ์ รัดอัน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
54 นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอกแป้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
55 นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน ครู โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
56 นางอารีรัตน์ ใจซื่อ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
57 นายวิรัช จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
58 นางพณิชชา เรืองสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
59 นางสาวมุจรินทร์ เพิดภูเขียว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
60 นายกิติกร ศิรินิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
61 นางอรนุช เหล็กชูชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
62 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
63 นายศักดิ์ชัย บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
64 นางนาฎสุภางค์ โชติมณี ครู โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
65 นางพัชนี จันนาฝาย ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
66 นายชัยณรงค์ ไชยธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
67 นางตรีทิพย์ ชัยประทุม ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
68 นายสวัสดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
69 นายทองสา คำเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
70 นางจรินทร น้อยผาง ครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
71 นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
72 นางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
73 นายสายัณห์ วันนา ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
74 นางสาววันวิสาข์ ทองติง ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
75 นายวีระศักดิ์ ยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไก่นา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
76 นางสาวพรทิพย์ นิมิปาล ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
77 นางสาวสุธาสินี น้ำใจดี ครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
78 นางวิไลวรรณ มีแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
79 นางประไพร สาพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
80 นางสาวบุษบา โทหล้า ครู โรงเรียนบ้านม่วงโป้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
81 นางอรสา นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
82 นางมณเทียร เพ็งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนตุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
83 นางสาวพัชรียา พิมพ์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
84 นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงเปือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
85 นางพนิตตา วรนารถ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
86 นายทวีชัย บุญรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
87 นายอภิชาต ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
88 นางอนงค์ ใจสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
89 นางสาวรัชฎา เพิ่มวิลัย ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
90 นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
91 นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
92 นายสมพร อุปนันทร์ ครู โรงเรียนพงษ์ภิญโญ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
93 นายดำทมิฬ แสนสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
94 นางเพ็ญศรี ศรีนภาดร ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
95 นางสาวจุฑามาศ ทองผา ครู โรงเรียนบ้านดงกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
96 นายประจักษ์ ราทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
97 นางเสรีรัตน์ อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
98 นางมลาวัลย์ นกหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
99 นายสำรวย ทิมาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
100 นางพรรณิภา เห็มสมัคร ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
101 นายพิทักษ์ อุดมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
102 นางจันทร์แรม สุวรรณไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
103 นายสุพรรณ ลุนมาตร ครู โรงเรียนบ้านเหล่านาดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
104 นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
105 นางปิยะพร วิชาชัย ครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
106 นางสาวศศิธร กิจโป้ ครู โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
107 นายชาญชัย เดชพละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงฉิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
108 นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
109 นางสาวสุภาวดี คงอุ่น ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
110 นางกรรณิกา สุวรรณศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
111 นางอภิญญาณี เบ้าดี ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
112 นายวิทยา สุดรัก ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
113 นายสนอง มหาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
114 นางสาวสุนันทา โยทองยศ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
115 นางสุธาสินี เวชสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
116 นางวิลัยพรณ์ เสรีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
117 นางละเอียด จันทร์พุธ ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
118 นางสาวภัทรา ลาจันทึก ครู โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
119 นายวันชัย สุตรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
120 นางเกยูรรัตน์ ธนะภูมิชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฏร์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
121 นางมามาศ ศิริวรวุฒิ ธุรการโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฏร์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
122 นายลือชัย ใจเดียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
123 นางอรวรรณ มุ่งหมาย ครู โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
124 นางสาวนิสารัตน์ แสงศรีเรือง ครู โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
125 นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฏร์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
126 นายทวิช ผาจันทร์ ครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
127 นางอัญชา ม่วงภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
128 นายอัมพร ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
129 นายมงคล ญาติสังกัด ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
130 นางอมรรัตน์ วังโสม ครู โรงเรียนบ้านหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
131 นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
132 นายวันชัย อุดมฉวี ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
133 นางสาวเบญจวรรณ บุญตาสุทธิ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
134 นายวิชัย รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
135 นางชบาไพร มอญขาม ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
136 นางสาวสิริยากร รู้ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าเรือบึงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
137 นายรณชัย สินธพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
138 นางมณีรัตน์ พิมพาภรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
139 นางสาวเขไข ผางทัยสง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
140 นายสมานฉันท์ จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
141 นางประทุม จำปานุ้ย ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
142 นางอรินดา บรรณวงษา ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
143 นางวิเมลือง ถิ่นปรุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
144 นางธนานันท์ ชาติชนบท ครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
145 นางจรรยาภรณ์ อิสสระวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
146 นายศุภชัย ดวงอัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
147 นางสมวรรณ อนุศรี ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
148 นางวารีณา งามยิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
149 นายนพรัชต์ วรวสุวัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
150 นางกนกพร ภูพานเพชร ครู โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
151 นางสาวนิธิภรณ์ ศรีละโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
152 นายปรีดา แสนเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
153 นางอรอินทร์ มูลศรี ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
154 นางสาวพรอำพัน อินทรพานิชย์ ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
155 นายประมูล พรมกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
156 นางธรรมวดี เทพแดง ครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
157 นายเฉลิมวุฒิ แก้วสม ครู โรงเรียนบ้านโคกกว้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
158 นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
159 นางปริชาติ สอนโก่ย ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
160 นางสาวจตุรพร จินบุตร ครู โรงเรียนบ้านเลิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
161 นายอัมพร ภูพานเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
162 นางเพ็ญศรี พิมพหานาม ครู โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
163 นางสาวธันยกานต์ ใจบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
164 นายสุพัฒน์ นรินทร์ยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
165 นางมาลิษา วันนา ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
166 นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก ครู โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
167 นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
168 นางอัมพร อรรคแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
169 นางสาววิภาวรรณ สำราญกิจ ครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
170 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
171 นางมลิจันทร์ ฐิตินิรันดร์กุล ครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
172 นางพัชรี ดีจริง ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
173 นายนิสิต สายโยค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
174 นายทองบน วาวิลัย ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
175 นางจามรี สุวรรณราช ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฏร์คุรุวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
176 นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างมรรคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
177 นางสาวนันท์นภัส รัตนนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
178 นางสาวนฤมล สืบสาย ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
179 นายครรชิต หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
180 นางสาวประครอง ร้อยพรมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
181 นางสาวศิริรัตน์ แสงสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
182 นางปาริชาติ วรรณทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
183 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
184 นายสิทธิบดินทร์ บุญสัญ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
185 นายนิเทศ แสงศรีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
186 นายกรณ์พรหมฤทธิ์ ชูพันวิเศษวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
187 นางสาริศา บุญมี ครู โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
188 นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
189 นางบุษบา บุญณะโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
190 นายบุญชู บุตรแดงน้อย ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
191 นายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
192 นางแหวนใจ ภู่เงิน ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
193 นายอดิศร ศรีอรัญ ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
194 นายวิสิทธิ์ จันทะนุกูล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
195 นางสุดารัตน์ ศรีรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
196 นางสาวอภิญญา ธุนันทา ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
197 นายทินกร ชาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
198 นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
199 นางสาวรินรดา ราชธา ครู โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
200 นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
201 นางนุจรินทร์ รื่นรมย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนบม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
202 นางลัดดา แต้มพิมาย ครู โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
203 นายกมลเทพ ลำเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
204 นางรุ่งทิวา บาลยอ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
205 นางชุลีพร วรวสุวัส ครู โรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
206 นายสุเมฆ วรรณห้วย ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
207 นายอนุชา ใบบุญ ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
208 นายจีรภูมิ อามาตย์วงศ์ ธุรการโรงเรียนหนองไฮโพธิ์ชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการจัดการประกวด
209 นายอภิชาติ นาเลาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
210 นายแสงสินธุ์ สำเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
211 นายสุพจน์ กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
212 นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
213 นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ขอนแก่น เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
214 นางพรรณทิพย์ โสภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
215 นางสาวสุกัญญา มาชำนิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
216 นายมิตรชัย มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
217 นางชนกกาญจน์ ตุไตลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
218 นายรัฐภูมิ อินทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
219 นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
220 นางมณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์ ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
221 นางสิริวัน วรรณห้วย ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
222 นายทรงกลด คำซาว ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
223 นายอัชรายุทธ ลุนเสนา ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
224 นายสุทธิ์ใจ กมลตรี ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
225 นางอรอินทร์ มูลศรี ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
226 นางธิดารัตน์ ประสมสุข ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
227 นางนภาพร ภูชำนิ ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
228 นางสาวเรไร ผางทัยสง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
229 นายวรพจน์ หร่องบุศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
230 นางนวพร บุญล้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
231 นางวนิดา จันทคุปต์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
232 นางสาวสุวิมล ขุลีทรัพย์ เจ้าพนักธุรการชำนาญงาน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
233 นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
234 นางสาวจุฑารัตน์ ภูต้องใจ ธุรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
235 นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
236 นางนฤมล น้อยวัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
237 นายแสวง ประทุมวัน ช่างปูน 4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
238 นายชัยยา น้อยเล็ก ช่างปูน 4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
239 นายมิตร ทองยศ ช่างปูน 4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
240 นายนพดล กองไชยสงค์ ช่างสี 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
241 นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้ว พนักงานพิมพ์ดีด 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
242 นายพระนม นามวิชัย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
243 นายกฤษฏี สิงห์กลาง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
244 นางชโลทร กองพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
245 นางจันทร์ฉาย อรรถสาร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
246 นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
247 นางจรวยพร หาดสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
248 นางปุณิกา กิตติภูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
249 นางพัฒนา สิมมาโคตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
250 นางคำพิมาย นาคะผิว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
251 นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
252 นางสาวอัมรา ทองโคตร เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
253 นางเจษฏาภรณ์ วงษ์ทรงยศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
254 นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
255 นางอุบลรัตน์ หาญพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
256 นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
257 นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
258 นางสุภาวดี สัตย์ซื่อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
259 นางยุวดี แสนเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
260 นางสายฝน สมจิตต์ ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
261 นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
262 นายเจริญ บรรณวงษา ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
263 นายนิรันต์ อิ่มสมบัติ ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
264 นายสุภาพ อัยยะ ครูโรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
265 นายณฐพงศ์ ผิวขม ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
266 นายชนายุส โกมลไสย ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
267 นายธนพล มาคะเชนทร์ ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
268 นายชาญมงคล บุตรดา ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
269 นายวิทวัส โพธิลุขา พนักงานราชการ โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
270 นางศิริกร บุญแสน ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
271 นางจรีภรณ์ ล่ามแขก ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
272 นางลำไพพัชร สีจันทร์ฮด ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
273 นางสาวธีรยา ไชยรา ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
274 นางบังอร บุญศิริ ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
275 นางภัคจีรา เนื่องภักดี ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
276 นางสาวธัญณิชา ศรีแก้วน้ำไสย ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
277 นางณภิญรัตน์ ทัพขวา ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
278 นางภัสราภรณ์ ต่างบาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
279 นายประวิทย์ ทิพย์ฤาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
280 นายอภิมงคล ลองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
281 นายสมเกียรติ นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
282 นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
283 นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
284 นางผ่องศรี ศรีภา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
285 นางน่านฟ้า อินทะรังษี ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
286 นางกนกกาญจญ์ เฟื่องฟูสถิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
287 นางยวงพร ศิริทองสุข ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
288 นางสาวอารีวรรณ แก้วดอนหัน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
289 นางสาววัชราภรณ์ เสริมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
290 นางศิริญาณี นววงศ์อนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
291 นางผ่องศรี รบไพรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
292 นางอรวรรณ ประมูลจักโก ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
293 นายสุพัฒน์ นรินทร์ยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
294 นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
295 นางสุดสงวน กลางการ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
296 นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
297 นางมลาวัลย์ นกหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
298 นางสุพัตรา พลพิมพ์ ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
299 นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
300 นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
301 นางส่งศรี นาอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
302 นางประภาพรรณ หิรัญอร ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
303 นางนันท์นภัส ศิริวัฒน์ธนวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
304 นางวิภาภรณ์ นามโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
305 นางบัวลอง นิลทวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
306 นางเอื้อมพร สุนทรพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
307 นางอาภรณ์ คำบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
308 นางมธุรส หอทอง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
309 นายประวิทย์ กาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
310 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฏร์คุรุวิทยาคาร) สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
311 นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
312 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
313 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
314 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
315 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
316 นายประสงค์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
317 นางธรรญรัชน์ ทะคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
318 นายสุชาติ ชัยทอง ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
319 นายจตุพล สิทธิ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
320 นายยุทธนา วงศ์ษา ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
321 นายสกรรจ์ อุดมมาก ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
322 นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
323 นายบรรยงเวทย์ ศิริสาร ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
324 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
325 นายอัฐพร ปลอดจินดา ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
326 นายบุญมา คำชนะชัย ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
327 นายเถาวัลย์ สันวาลาศ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
328 นายกอบตระกูล นะรินยา ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
329 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
330 นางสาวจิราลักษณ์ กงอวด ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
331 นางสาวธนาภร ศรีคุ้มเก้า ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
332 นางสาวจิรวดี นารีวิจิตร ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
333 นางสาวสวรส เห็มคุณ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
334 นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
335 นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น สพม. ๒๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
336 นางนุจริน โชติญาโน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
337 นายมนูญ วงศ์พันพันธุ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
338 นายพีระ พรมกัลป์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
339 นายยศภัทร ลาภาอุดร นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
340 นายวรพล สมวงษา ครู โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
341 นายวรพงษ์ สูภูตะโยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
342 นายธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม พนักงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
343 นายธงชัย กัลยา ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
344 นางสุจิตร์ ไชยโก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
345 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
346 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
347 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
348 นายสมนึก พงษ์เทพิน ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
349 นางอัจฉราวดี ทิพนัส ครูโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
350 นายวุฒินันทร์ พรนิคม ครูโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
351 นายพูนทรัพย์ หารพะยอม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
352 นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
353 นายวินัย ศรีสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
354 นายวรพจน์ หล่องบุศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
355 นายจำนงค์ หอมยิ่ง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
356 นายพงศธร พาเบ้า ครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
357 นางสารภี ประจันตะเสน นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
358 นางนิตยา ศุกระชาต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
359 นางสุนทรียา มหาโยธา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
360 นางจรรยา สำเริง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
361 นางวิไลวรรณ รักสนิท นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
362 นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
363 นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
364 นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
365 นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
366 นางวิไล มั่งคั่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
367 นางธฤษวรรณ แสนธิ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
368 นางสาววรีรัตน์ กุสันเทียะ ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน
369 นางสาวหนึ่งฤทัย คำสุด ธุรการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน
370 นายประสงค์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน
371 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน
372 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน
373 นายสมนึก พงษ์เทพิน ครู โรงเรียนสนามบิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน
374 นางอัจฉราวดี ทิพนัส ครู โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน
375 นายพูนทรัพย์ หารพะยอม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน
376 นายวุฒินันท์ พรนิคม ครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน
377 นางสาวนันทพร นนทะชิต ธุรการโรงเรียนบ้านสะอาด สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน
378 นายชนินทร์ มาตย์ภูธร ธุรการโรงเรียนบ้านดอนบม สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน
379 นางสาวปรียาดา ทองบุ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน
380 นางสาวกุลชญา สงวนศิลป์ ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายระบบข้อมูล ICT /ประเมินผล/รายงานผลการแข่งขัน