รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก(การศึกษาพิเศษ)
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการรับสมัครผู้เข้าประกวดรางวัล OBEC Awards
- เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดแข่งขัน (การศึกษาพิเศษ)
   ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
-
ส่งผลงานและเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ (โดยถือการประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
ประกาศรายชื่อพร้อมตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไขรายชื่อผู้เข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
- การประกวดแข่งขัน OBEC Awards ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (การศึกษาพิเศษ)  ระหว่างวันที่  ๒๒ - ๒๓  มกราคม ๒๕๖๑


หมายเหตุ
ตัวแทนระดับภาค ที่จะได้ไปประกวดระดับชาติ ในแต่ละด้าน ให้ส่งเอกสารผลงาน จำนวน ๓ เล่ม ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง  ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รายละเอียด กำหนดการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี ๒๕๖๐
 
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:27 น.
 
แผนที่การเดินทาง