รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
30 มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 188
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด
1 นางสาววารุณี ตะโกภู่ โรงเรียนบ้านบึงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
2 นายธนู วุฒิเกียรติไพบูลย์ โรงเรียนวัดหนองกาน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2
3 นางสาวสวรรค์ สมสาย โรงเรียนบ้านคลอง1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครนายก
4 นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านซับกระดาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................