รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
30 มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 109
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1
2 นายธนณัฐ ศิระวงษ์ โรงเรียนวัดอัยยิการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
3 นายวีระวัฒน์ วัฒนา โรงเรียนบ้านสามเรือน(วันครู2500) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 1
4 นางสาวพรรณวดี ปามุทา โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2
5 นางกัณยกร อัครรัตนากร โรงเรียนวัดสวนแตง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1
6 นายมนู สุโธ โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................