รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
30 มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ 108
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์ โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
2 นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ โรงเรียนวัดคู่สร้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1
3 นายไพฑูรย์ คงเทียน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(10 ปี สปช.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 2
4 นางสาวณัฐิกานต์ รักนาค โรงเรียนวัดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................