รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
30 มกราคม พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ 106
ลำดับ ผู้เข้าประกวด สังกัด บัตรประจำตัว
1 นางทิพวรรณ ชุ่มเพ็งพันธ์ โรงเรียนวัดพุน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1
2 นางสาวสมพิศ ใช้เฮ็ง โรงเรียนบ้านท่าจาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1
3 นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตราด เขต 1
4 นายชูชาติ คาดสนิท โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 2
5 นางสายฝน แตงโสภา โรงเรียนบ้านหนองแขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3
6 นางสาวรัชดา ทองสุข โรงเรียนวัดนางเล่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................