ผลการประกวด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 - 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 208
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายธวัชชัย ฉีดเสน โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายอัศวเดช ขวัญแก้ว โรงเรียนวัดทะเลน้อย สพป.พัทลุง เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางพงษ์ลดา สารัส โรงเรียนวัดลำพะยา (มิ่งชูชาติ-ขวัญราษฎร์นารี) สพป.ยะลา เขต 1 เหรียญเงิน ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ