ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 - 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 124
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นายนรากร มีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางจรรยา โต๊ะลูเจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบาโงย สพป.ยะลา เขต 1 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นางสาวยุรวรรณ ชินวงค์ โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสมพิศ คุณสงฆ์ โรงเรียนบ้านโคกเหรียง อำเภอคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญทอง
5 นางสาวสุจิรา มุสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญเงิน
6 นางสาวรัตติยา สังคานาคิน โรงเรียนวัดวังฆ้อง สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 เหรียญเงิน