ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 - 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 107
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสุจิตรา เจียมจำนงค์ โรงเรียนบ้านปากถัก สพป.พังงา ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นายสุวิทย์ เจะโซะ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล โรงเรียนรัชดาภิเษก สพป.ปัตตานี เขต 1 เหรียญเงิน
5 นายสุชาติ ขวัญกลับ โรงเรียนบ้านต้นส้าน อำเภอคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2 เหรียญเงิน