ผลการประกวด ด้านบริหารจัดการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
วันที่ 18 - 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

DOC.5
รหัสกิจกรรม : 106
ที่ ผู้เข้าประกวด สังกัด รางวัล หมายเหตุ
1 นางสาวกนกนุช โตสุข โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป.ตรัง เขต 2 ชนะเลิศเหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
2 นางอรอุมา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านในวัง สพป.พังงา รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
3 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านวังธน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง ตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ
4 นายสุนทร เกิดณรงค์ โรงเรียนบ้านแหลม สพป.พัทลุง เขต 2 เหรียญทอง
5 นายวันชัย เกิดพัฒน์ โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 เหรียญทอง
6 นายวิสูตร หนูอุไร โรงเรียนวัดท่าหยี อำเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2