เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 23 - 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษา  
2 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ปรึกษา  
3 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ที่ปรึกษา  
4 นายศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ที่ปรึกษา  
5 นายชนาธิป สำเริง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ที่ปรึกษา  
6 นายวสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ที่ปรึกษา  
7 นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่ปรึกษา  
8 นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
9 นายวิเศษ พลอาจทัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
10 นางสาวประภาพร สำเรียงจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
11 นายรังสฤษฏิ์ ธนะภูมิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
12 นายศิริกุล นามศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
13 นายเสด็จ ทะยะราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
14 นายบุญเรียน จันทรเสนา นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
15 นางสุมัทนา แก้วจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการอำนวยการ  
16 นางสมคิด เมืองสอน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ  
17 นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบริหารสินทรัพย์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
18 นางสาววิจิตร มูลแวง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ  
19 นางเจษฏาภรณ์ วงษ์ทรงยศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ  
20 นางภัทรนันฐ์ ไหลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
21 นางสาวพรพิมล ทักษะวรบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
22 นางจิดาภา บุญโนนแต้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
23 นางธัญญธร มั่นคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
24 นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
25 นายอุดม จันทร์โสดา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
26 นายณรงค์ศักดิ์ ตะติปัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
27 นายสุพจน์ กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขก.1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
28 นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
29 นางมณีวรรณ นามโสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
30 นางบุษรา อ่อนคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
31 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
32 นางพรทิพา เรืองแหล่ ครู โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
33 นายวิระธรรม มาตย์ภูธร นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
34 นางอรอนงค์ ศรีชัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
35 ด.ต.โอภาส โคตา นิติกรชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
36 นางภาวนา ชูตระกูล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
37 นางอุดมลักษณ์ สุริยะสกุลพงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
38 นางสาววชิรา ชื่นใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
39 นายวีระชาติ โสภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
40 นางนฤมล แหวะสอน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
41 นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
42 นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม พนักงานธุรการ 4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
43 นางสาวสมฤดี บุญเฉลียว ครู โรงเรียนบ้านเต่านอ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
44 นางสาวมิรันตี มหาโยธา ธุรการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
45 นายสนิท พลค้อ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโคกกว้าง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
46 นางสาววิจิตร มูลแวง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
47 นายบุญเรียน จันทรเสนา นิติกรชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
48 นางจิดาภา บุญโนนแต้ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
49 นางธัญญธร มั่นคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
50 นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานกลาง  
51 นายวิรุณพงศ์ สมชม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
52 นางยุพิน โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
53 นายกิติพงษ์ รัดอัน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
54 นายธีรเชษฐ์ เปานาเรียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอกแป้น คณะกรรมการจัดการประกวด  
55 นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน ครู โรงเรียนบ้านดอนบม คณะกรรมการจัดการประกวด  
56 นางอารีรัตน์ ใจซื่อ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
57 นายวิรัช จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู คณะกรรมการจัดการประกวด  
58 นางพณิชชา เรืองสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย คณะกรรมการจัดการประกวด  
59 นางสาวมุจรินทร์ เพิดภูเขียว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง คณะกรรมการจัดการประกวด  
60 นายกิติกร ศิรินิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน คณะกรรมการจัดการประกวด  
61 นางอรนุช เหล็กชูชาติ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ คณะกรรมการจัดการประกวด  
62 นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ คณะกรรมการจัดการประกวด  
63 นายศักดิ์ชัย บุญน้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยชัน คณะกรรมการจัดการประกวด  
64 นางนาฎสุภางค์ โชติมณี ครู โรงเรียนบ้านดอนบม คณะกรรมการจัดการประกวด  
65 นางพัชนี จันนาฝาย ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ คณะกรรมการจัดการประกวด  
66 นายชัยณรงค์ ไชยธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง คณะกรรมการจัดการประกวด  
67 นางตรีทิพย์ ชัยประทุม ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการจัดการประกวด  
68 นายธวัชชัย ซ้ายสุข ครู โรงเรียนบ้านป่าหวาย คณะกรรมการจัดการประกวด  
69 นายทองสา คำเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดนางทุย คณะกรรมการจัดการประกวด  
70 นางจรินทร น้อยผาง ครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง คณะกรรมการจัดการประกวด  
71 นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการจัดการประกวด  
72 นางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเดื่อง คณะกรรมการจัดการประกวด  
73 นายสายัณห์ วันนา ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ คณะกรรมการจัดการประกวด  
74 นางสาววันวิสาข์ ทองติง ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว คณะกรรมการจัดการประกวด  
75 นายวีระศักดิ์ ยั่งยืน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไก่นา คณะกรรมการจัดการประกวด  
76 นางสาวพรทิพย์ นิมิปาล ครู โรงเรียนบ้านโนนม่วง คณะกรรมการจัดการประกวด  
77 นางสาวสุธาสินี น้ำใจดี ครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด  
78 นางวิไลวรรณ มีแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง คณะกรรมการจัดการประกวด  
79 นางประไพร สาพรหมมา ครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน คณะกรรมการจัดการประกวด  
80 นางสาวบุษบา โทหล้า ครู โรงเรียนบ้านม่วงโป้ คณะกรรมการจัดการประกวด  
81 นางอรสา นามบิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม คณะกรรมการจัดการประกวด  
82 นางมณเทียร เพ็งสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเฟี้ยฟานโนนตุ่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
83 นางสาวพัชรียา พิมพ์สิงห์ ครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด  
84 นางสาวศศิลิยา ไชยสีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงเปือย คณะกรรมการจัดการประกวด  
85 นางพนิตตา วรนารถ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก คณะกรรมการจัดการประกวด  
86 นายทวีชัย บุญรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ คณะกรรมการจัดการประกวด  
87 นายอภิชาต ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี คณะกรรมการจัดการประกวด  
88 นางอนงค์ ใจสนธิ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก คณะกรรมการจัดการประกวด  
89 นางรัชฏา เพิ่มวิลัย ครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง คณะกรรมการจัดการประกวด  
90 นางอัจฉราพร อินทรทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง คณะกรรมการจัดการประกวด  
91 นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ คณะกรรมการจัดการประกวด  
92 นายสมพร อุปนันทร์ ครู โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 คณะกรรมการจัดการประกวด  
93 นายดำทมิฬ แสนสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล คณะกรรมการจัดการประกวด  
94 นางเพ็ญศรี ศรีนภาดร ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ คณะกรรมการจัดการประกวด  
95 นางสาวพิมพา สุเสนา ครู โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการจัดการประกวด  
96 นายประจักษ์ ราทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตั้งหนองอีเลิง คณะกรรมการจัดการประกวด  
97 นางเสรีรัตน์ อามาตย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย คณะกรรมการจัดการประกวด  
98 นางมลาวัลย์ นกหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย คณะกรรมการจัดการประกวด  
99 นางอุไร ปัทถาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่าพัฒนศึกษา คณะกรรมการจัดการประกวด  
100 นางพรรณิภา เห็มสมัคร ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการประกวด  
101 นางสาวนิรมล พรหมโท ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) คณะกรรมการจัดการประกวด  
102 นายพิทักษ์ อุดมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา คณะกรรมการจัดการประกวด  
103 นางจันทร์แรม สุวรรณไตร ครู โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย คณะกรรมการจัดการประกวด  
104 นายสุพรรณ ลุนมาตร ครู โรงเรียนบ้านเหล่านาดี คณะกรรมการจัดการประกวด  
105 นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง คณะกรรมการจัดการประกวด  
106 นางปิยะพร วิชาชัย ครู โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง คณะกรรมการจัดการประกวด  
107 นางสาวศศิธร กิจโป้ ครู โรงเรียนบ้านโคกกว้าง คณะกรรมการจัดการประกวด  
108 นายชาญชัย เดชพละ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงฉิม คณะกรรมการจัดการประกวด  
109 นางมะลิวัลย์ หมื่นไธสง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ คณะกรรมการจัดการประกวด  
110 นางสาวสุภาวดี คงอุ่น ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84(บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) คณะกรรมการจัดการประกวด  
111 นางกรรณิการ์ สุวรรณศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
112 นางอภิญญาณี เบ้าดี ครู โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) คณะกรรมการจัดการประกวด  
113 นายวิทยา สุดรัก ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
114 นายสนอง มหาวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย คณะกรรมการจัดการประกวด  
115 นางสาวสุนันทา โยทองยศ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
116 นางสุธาสินี เวชสุวรรณ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
117 นางวิลัยพร เสรีวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ คณะกรรมการจัดการประกวด  
118 นางละเอียด จันทร์พุธ ครู โรงเรียนบ้านงิ้ว คณะกรรมการจัดการประกวด  
119 นางสาวภัทรา ลาจันทึก ครู โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย คณะกรรมการจัดการประกวด  
120 นายวันชัย สุตรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต คณะกรรมการจัดการประกวด  
121 นางเกยูรรัตน์ ธนะภูมิชัย ครู โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฏร์วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด  
122 นางสาวสุพรรณษา ศรีพันดอน ครู โรงเรียนบ้านศิลา คณะกรรมการจัดการประกวด  
123 นายลือชัย ใจเดียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม คณะกรรมการจัดการประกวด  
124 นางอรวรรณ มุ่งหมาย ครู โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการจัดการประกวด  
125 นางสาวนิสารัตน์ แสงศรีเรือง ครู โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย คณะกรรมการจัดการประกวด  
126 นายประสิทธิ์ แก้วบ่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฏร์วิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด  
127 นายทวิช ผาจันทร์ ครู โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง คณะกรรมการจัดการประกวด  
128 นางอัญชา ม่วงภูเขียว ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ คณะกรรมการจัดการประกวด  
129 นายอัมพร ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง คณะกรรมการจัดการประกวด  
130 นายมงคล ญาติสังกัด ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ คณะกรรมการจัดการประกวด  
131 นางอมรรัตน์ วังโสม ครู โรงเรียนบ้านหนองคู คณะกรรมการจัดการประกวด  
132 นายพิสิฐธวัฒน์ กลิ่นไธสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคู คณะกรรมการจัดการประกวด  
133 นายวันชัย อุดมฉวี ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ คณะกรรมการจัดการประกวด  
134 นางสาวเบญจวรรณ บุญตาสุทธิ ครู โรงเรียนบ้านหนองหลุบ คณะกรรมการจัดการประกวด  
135 นายวิชัย รัตนวรรณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง คณะกรรมการจัดการประกวด  
136 นางชบาไพร มอญขาม ครู โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก คณะกรรมการจัดการประกวด  
137 นางสาวสิริยากร รู้ปัญญา ครู โรงเรียนบ้านหนองเต่าเรือบึงใหญ่ คณะกรรมการจัดการประกวด  
138 นายรณชัย สินธพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง คณะกรรมการจัดการประกวด  
139 นางมณีรัตน์ พิมพาภรณ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต คณะกรรมการจัดการประกวด  
140 นางสาวเขไข ผางทัยสง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) คณะกรรมการจัดการประกวด  
141 นายสมานฉันท์ จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก คณะกรรมการจัดการประกวด  
142 นางประทุม จำปานุ้ย ครู โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการประกวด  
143 นางอรินดา บรรณวงษา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการจัดการประกวด  
144 นางวิเมลือง ถิ่นปรุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว คณะกรรมการจัดการประกวด  
145 นางธนานันท์ ชาติชนบท ครู โรงเรียนบ้านหนองตูมหนองงูเหลือม คณะกรรมการจัดการประกวด  
146 นางจรรยาภรณ์ อิสสระวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง คณะกรรมการจัดการประกวด  
147 นายศุภชัย ดวงอัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ คณะกรรมการจัดการประกวด  
148 นางสมวรรณ อนุศรี ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
149 นางวารีณา งามยิ่ง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
150 นายนพรัชต์ วรวสุวัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง คณะกรรมการจัดการประกวด  
151 นางกนกพร ภูพานเพชร ครู โรงเรียนโคกสีวิทยาเสริม คณะกรรมการจัดการประกวด  
152 นางสาวนิธิภรณ์ ศรีละโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
153 นายปรีดา แสนเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร คณะกรรมการจัดการประกวด  
154 นางอรอินทร์ มูลศรี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการจัดการประกวด  
155 นางสาวพรอำพัน อินทรพานิชย์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการจัดการประกวด  
156 นายประมูล พรมกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ คณะกรรมการจัดการประกวด  
157 นางธรรมวดี เทพแดง ครู โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) คณะกรรมการจัดการประกวด  
158 นายเฉลิมวุฒิ แก้วสม ครู โรงเรียนบ้านโคกกว้าง คณะกรรมการจัดการประกวด  
159 นายพรหมเมศว์ ธรวิวัฒนโภคิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ คณะกรรมการจัดการประกวด  
160 นางปาริชาติ สอนโก่ย ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ คณะกรรมการจัดการประกวด  
161 นางสาวจตุรพร จินบุตร ครู โรงเรียนบ้านเลิง คณะกรรมการจัดการประกวด  
162 นายอัมพร ภูพานเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย คณะกรรมการจัดการประกวด  
163 นางเพ็ญศรี พิมพหานาม ครู โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม คณะกรรมการจัดการประกวด  
164 นางสาวธันยกานต์ ใจบุญ ครู โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ คณะกรรมการจัดการประกวด  
165 นายสุพัฒน์ นรินทร์ยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด  
166 นางมาลิษา วันนา ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ คณะกรรมการจัดการประกวด  
167 นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก ครู โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง คณะกรรมการจัดการประกวด  
168 นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการประกวด  
169 นางอัมพร อรรคแสง ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย คณะกรรมการจัดการประกวด  
170 นางสาววิภาวรรณ สำราญกิจ ครู โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด  
171 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย คณะกรรมการจัดการประกวด  
172 นางมลิจันทร์ ฐิตินิรันดร์กุล ครู โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน คณะกรรมการจัดการประกวด  
173 นางพัชรี ดีจริง ครู โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ คณะกรรมการจัดการประกวด  
174 นายนิสิต สายโยค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา คณะกรรมการจัดการประกวด  
175 นายทองบน วาวิลัย ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการประกวด  
176 นางจามรี สุวรรณราช ครู โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฏร์คุรุวิทยาคาร) คณะกรรมการจัดการประกวด  
177 นายคำเตียง ก่ำเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างมรรคา คณะกรรมการจัดการประกวด  
178 นางสาวนันท์นภัส รัตนนิตย์ ครู โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง คณะกรรมการจัดการประกวด  
179 นางสาวนฤมล สืบสาย ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการประกวด  
180 นายครรชิต หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก คณะกรรมการจัดการประกวด  
181 นางสาวประครอง ร้อยพรมมา ครู โรงเรียนบ้านหนองหัววัว คณะกรรมการจัดการประกวด  
182 นางสาวศิริรัตน์ แสงสุข ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก คณะกรรมการจัดการประกวด  
183 นางปาริชาติ วรรณทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา คณะกรรมการจัดการประกวด  
184 นางอลิสสรา ผุดผ่อง ครู โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง คณะกรรมการจัดการประกวด  
185 นายสิทธิบดินทร์ บุญสัญ ครู โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล คณะกรรมการจัดการประกวด  
186 นายนิเทศ แสงศรีเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการประกวด  
187 นายกรณ์พรหมฤทธิ์ ชูพันวิเศษวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านโสกแต้ คณะกรรมการจัดการประกวด  
188 นางสาริศา บุญมี ครู โรงเรียนบ้านป่าสังข์หนองฮี คณะกรรมการจัดการประกวด  
189 นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหลุบ คณะกรรมการจัดการประกวด  
190 นางบุษบา บุณณะโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
191 นายบุญชู บุตรแดงน้อย ครู โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการประกวด  
192 นายทิพวัฒน์ ริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัววัว คณะกรรมการจัดการประกวด  
193 นางแหวนใจ ภู่เงิน ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการจัดการประกวด  
194 นายอดิศร ศรีอรัญ ครู โรงเรียนบ้านโคกแปะ คณะกรรมการจัดการประกวด  
195 นายวิสิทธิ์ จันทะนุกูล รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย คณะกรรมการจัดการประกวด  
196 นางสุดารัตน์ ศรีรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการประกวด  
197 นางสาวอภิญญา ธุนันทา ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ คณะกรรมการจัดการประกวด  
198 นายทินกร ชาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี คณะกรรมการจัดการประกวด  
199 นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ ครู โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร คณะกรรมการจัดการประกวด  
200 นางสาวรินรดา ราชธา ครู โรงเรียนบ้านคำหญ้าแดง คณะกรรมการจัดการประกวด  
201 นายจำเนียร วิจิตรจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ คณะกรรมการจัดการประกวด  
202 นางนุจรินทร์ รื่นรมย์ ครู โรงเรียนบ้านดอนบม คณะกรรมการจัดการประกวด  
203 นายอนุวัฒน์ ยศทสาร ครู โรงเรียนบ้านสวนมอนใคร่นุ่นวังหิน คณะกรรมการจัดการประกวด  
204 นายกมลเทพ ลำเหลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ คณะกรรมการจัดการประกวด  
205 นางรุ่งทิวา บาลยอ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง คณะกรรมการจัดการประกวด  
206 นางชุลีพร วรวสุวัส ครู โรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการจัดการประกวด  
207 นายสุเมฆ วรรณห้วย ครู โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย คณะกรรมการจัดการประกวด  
208 นายอนุชา ใบบุญ ครู โรงเรียนบ้านดอนยาง คณะกรรมการจัดการประกวด  
209 นางสาวนภาพร ภูสอดสี ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น คณะกรรมการจัดการประกวด  
210 นายสำรวย ทิมาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม คณะกรรมการจัดการประกวด  
211 นางลัดดา แต้มพิมาย โรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการจัดการประกวด  
212 นางจุฑามาศ ทองผา โรงเรียนบ้านดงกลาง คณะกรรมการจัดการประกวด  
213 นายวิรัตน์ จันทร์เพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู คณะกรรมการจัดการประกวด  
214 นายอภิชาติ นาเลาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
215 นายแสงสินธุ์ สำเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
216 นายสุพจน์ กองทุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
217 นายพูนศักดิ์ อินหาดกรวด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
218 นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
219 นางพรรณทิพย์ โสภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
220 นางสาวสุกัญญา มาชำนิ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
221 นายมิตรชัย มั่งคั่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
222 นางชนกกาญจน์ ตุไตลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
223 นายรัฐภูมิ อินทรมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
224 นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
225 นางมณีรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์ ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
226 นางสิริวัน วรรณห้วย ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
227 นายทรงกลด คำซาว ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
228 นายอัชรายุทธ ลุนเสนา ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
229 นายสุทธิ์ใจ กมลตรี ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
230 นางอรอินทร์ มูลศรี ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
231 นางธิดารัตน์ ประสมสุข ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
232 นางนภาพร ภูชำนิ ครู โรงเรียนสนามบิน สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
233 นางสาวเรไร ผางทัยสง ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเฟี้ยฟาน) สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
234 นายวรพจน์ หร่องบุศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
235 นางนวพร บุญล้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
236 นางวนิดา จันทคุปต์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
237 นางสาวสุวิมล ขุลีทรัพย์ เจ้าพนักธุรการชำนาญงาน สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
238 นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
239 นางสาวจุฑารัตน์ ภูต้องใจ ธุรการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
240 นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
241 นางนฤมล น้อยวัน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
242 นายแสวง ประทุมวัน ช่างปูน 4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
243 นายชัยยา น้อยเล็ก ช่างปูน 4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
244 นายมิตร ทองยศ ช่างปูน 4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
245 นายนพดล กองไชยสงค์ ช่างสี 4 สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
246 นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้ว พนักงานพิมพ์ดีด 3 สพป.ขก.1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
247 นายพระนม นามวิชัย ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
248 นายกฤษฏี สิงห์กลาง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
249 นางชโลทร กองพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
250 นางจันทร์ฉาย อรรถสาร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
251 นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
252 นางจรวยพร หาดสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
253 นางปุณิกา กิตติภูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
254 นางพัฒนา สิมมาโคตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
255 นางคำพิมาย นาคะผิว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
256 นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.ขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
257 นางสาวอัมรา ทองโคตร เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
258 นางเจษฏาภรณ์ วงษ์ทรงยศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
259 นายปิโยรส ถนอมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
260 นางอุบลรัตน์ หาญพาณิชย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
261 นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
262 นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
263 นางสุภาวดี สัตย์ซื่อ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ขก.2 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
264 นางยุวดี แสนเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ขอนแก่น เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
265 นางสายฝน สมจิตต์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
266 นางสาวรติรัตน์ ชนะกาศรี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
267 นายเจริญ บรรณวงษา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
268 นายนิรันต์ อิ่มสมบัติ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
269 นายสุภาพ อัยยะ ครูโรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
270 นายณฐพงศ์ ผิวขม ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
271 นายชนายุส โกมลไสย ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
272 นายธนพล มาคะเชนทร์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
273 นายชาญมงคล บุตรดา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
274 นายวิทวัส โพธิลุขา พนักงานราชการ โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
275 นางศิริกร บุญแสน ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
276 นางจรีภรณ์ ล่ามแขก ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
277 นางลำไพพัชร สีจันทร์ฮด ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
278 นางสาวธีรยา ไชยรา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
279 นางบังอร บุญศิริ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
280 นางภัคจีรา เนื่องภักดี ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
281 นางสาวธัญณิชา ศรีแก้วน้ำไสย ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
282 นางณภิญรัตน์ ทัพขวา ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
283 นางภัสราภรณ์ ต่างบาน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
284 นายประวิทย์ ทิพย์ฤาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
285 นายอภิมงคล ลองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
286 นายสมเกียรติ นิราศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนตุ่นประชาบำรุง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
287 นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
288 นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
289 นางผ่องศรี ศรีภา ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
290 นางน่านฟ้า อินทะรังสี ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
291 นางกนกกาญจน์ เฟื่องฟูสถิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
292 นางยวงพร ศิริทองสุข ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
293 นางสาวอารีวรรณ แก้วดอนหัน ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
294 นางสาววัชราภรณ์ เสริมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
295 นางศิริญานี นววงศ์อนันต์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
296 นางผ่องศรี รบไพรินทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
297 นางอรวรรณ ประมูลจักโก ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
298 นายสุพัฒน์ นรินทร์ยา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
299 นายชิตเมธา ทาสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
300 นางสุดสงวน กลางการ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
301 นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
302 นางมลาวัลย์ นกหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
303 นางสุพัตรา พลพิมพ์ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
304 นางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
305 นางอาจรีย์ ถนอมดำรงศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
306 นางส่งศรี นาอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
307 นางประภาพรรณ หิรัญอร ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
308 นางนันท์นภัส ศิริวัฒน์ธนวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
309 นางวิภาพร นามโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
310 นางบัวลอง นิลทวงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
311 นางเอื้อมพร สุนทรพิทักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
312 นางอาภรณ์ คำบุญ ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
313 นางมธุรส หอทอง ครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
314 นายประวิทย์ กาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
315 นายสนั่น ขันมัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฏร์คุรุวิทยาคาร) คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
316 นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
317 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
318 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
319 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
320 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
321 นายประสงค์ บุญมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
322 นางธรรญรัชน์ ทะคง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
323 นายสุชาติ ชัยทอง ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
324 นายจตุพล สิทธิ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
325 นายยุทธนา วงศ์ษา ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
326 นายสกรรจ์ อุดมมาก ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
327 นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
328 นายบรรยงเวทย์ ศิริสาร ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
329 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
330 นายอัฐพร ปลอดจินดา ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
331 นายบุญมา คำชนะชัย ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
332 นายเถาวัลย์ สันวาลาศ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
333 นายกอบตระกูล นะรินยา ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
334 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
335 นางสาวจิราลักษณ์ กงอวด ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
336 นางสาวธนาภร ศรีคุ้มเก้า ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
337 นางสาวจิรวดี นารีวิจิตร ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
338 นางสาวสวรส เห็มคุณ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
339 นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
340 นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ ครู โรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
341 นางนุจริน โชติญาโน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
342 นายมนูญ วงศ์พันพันธุ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
343 นายพีระ พรมกัลป์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
344 นายยศภัทร ลาภาอุดร นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
345 นายวรพล สมวงษา ครูโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
346 นายวรพงษ์ สูภูตะโยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
347 นายธิตินันท์ ธีรฐิติธรรม พนักงานราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
348 นายธงชัย กัลยา ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
349 นางสุจิตร์ ไชยโก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
350 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
351 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
352 นายสันติ จ้ำแพงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
353 นายสมนึก พงษ์เทพิน ครูโรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
354 นางอัจฉราวดี ทิพนัส ครูโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
355 นายวุฒินันท์ พรนิคม ครูโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
356 นายพูนทรัพย์ หารพะยอม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
357 นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
358 นายวินัย ศรีสังข์ ครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
359 นายวรพจน์ หล่องบุศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
360 นายจำนงค์ หอมยิ่ง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
361 นายพงศธร พาเบ้า ครู โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
362 นางสารภี ประจันตะเสน นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
363 นางนิตยา ศุกระชาต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
364 นางสุนทรียา มหาโยธา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
365 นางจรรยา สำเริง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
366 นางวิไลวรรณ รักสนิท นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
367 นางสาวปุณยนุช สิริแสนภูมิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
368 นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
369 นางสาวภรภัทร แสนพลเมือง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
370 นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
371 นางวิไล มั่งคั่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
372 นางธฤษวรรณ แสนธิ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน  
373 นางสาววรีรัตน์ กุสันเทียะ ครู โรงเรียนสนามบิน คณะกรรมการดำเนินงานในจุดแข่งขัน