รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคกลางและภาคตะวันออก
 

กำหนดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 30 มกราคม 2561

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี
ถ.แก่งคอย – บ้านนา กม.๗ ต.ชำผักแพว  อ.แก่งคอย
 จ.สระบุรี
http://www.olnr.chula.ac.th/index.php/map/map-saraburi
 
  แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 หนังสือนำประกาศผู้มีสิทธิ์ฯ ฉบับแก้ไข PDF  
 ประกาศผู้มีสิทธิ์การนำเสนอผลงานและเอกสารแนบท้าย PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านวิชาการ PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านบริหารจัดการ PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม PDF
 
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 หนังสือนำ PDF  
 ประกาศผู้มีสิทธิ์การนำเสนอผลงาน PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านวิชาการ PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านบริหารจัดการ PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี PDF 
 ผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม PDF 
 
 
  ขยายเวลานำส่งผลงานด้วยตนเอง
สามารถนำส่งผลงานด้วยตนเองได้ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑
นำส่งได้ที่..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒ 
ตำบลบ้านป่า  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ๑๘๑๑๐
หมายเหตุ..เฉพาะผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดที่ลงทะเบียนในระบบ OBEC AWARDS
ภายในวันที่ 8 มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม..นางวัชรากร  เคยบรรจง โทร.. ๐๘๑-๘๗๕-๓๐๗๗
ดาวน์โหลดหนังสือชี้แจงเพิ่มเติมการส่งผลงานด้วยตนเอง PDF
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานการแข่งขัน Obec Awards ครั้งที่ 7ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก
ปฎิทินการดำเนินงานจัดการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS )
ครั้งที่  ๗  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ภาคกลางและภาคตะวันออก
 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
๖  ธันวาคม ๒๕๖๐ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล ระดับภาค  ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งคัดเลือกตัวแทนผู้เข้ารับรางวัล เพื่อส่งเข้ารับ
การคัดเลือกในระดับภาค
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เปิดการลงทะเบียนตัวแทนผู้เข้ารับการคัดเลือก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาทางเว็บไซต์ 
Obec Awards ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคกลางและภาคตะวันออก
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ – ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด ภาคกลาง-ภาคตะวันออก นำผลงานผู้ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน ส่งไปที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต  ๒  ตำบลบ้านป่า  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ๑๘๑๑๐ ทางไปรษณีย์ 
(ทางไปรษณีย์ยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) *กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง สามารถส่งได้ภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
๘ มกราคม ๒๕๖๑  ปิดการลงทะเบียนใน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เวลา ๒๔.๐๐ น.
๘ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือก
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับภาคทางเว็บไซต์  Obec Awards ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ภาคกลางและภาคตะวันออก 
๓๐ มกราคม  ๒๕๖๑ การนำเสนอผลงาน  เพื่อคัดเลือกรางวัล Obec Awards ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ถ.แก่งคอย – บ้านนา กม.๗ ต.ชำผักแพว  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี
๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ ประกาศผลการคัดเลือกฯ  ระดับภาค  ทางเว็บไซต์  Obec Awards
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ภาคกลางและภาคตะวันออก
  ส่งผลงานผู้ได้รับการคัดเลือกระดับภาค เข้ารับการคัดเลือก ระดับชาติ
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:41 น.
  แผนที่การเดินทาง